ZDROWIE

Świadczenie, jakie otrzyma Ubezpieczony w przypadku wystąpienia leczenia szpitalnego, sanatoryjnego
lub w przypadku wystąpienia poważnego zachorowania, takiego jak:
zawał mięśnia sercowego, udar, nowotwór złośliwy, niewydolność nerek i inne wymienione w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, a także w przypadku zabiegu operacyjnego wymienionego na liście operacji.


Ochrona może obejmować następujące zdarzenia:

 1. czasowa niezdolność do pracy Ubezpieczonego,
 2. operacja chirurgiczna Ubezpieczonego,
 3. poważne zachorowanie Ubezpieczonego,
 4. trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie zawału mięśnia sercowego lub krwotoku śródmózgowego,
 5. całkowita, trwała niezdolność do pracy Ubezpieczonego wskutek choroby lub nieszczęśliwego wypadku,
 6. wystąpienie u Ubezpieczonego nowotworu in situ sutka lub gruczołu krokowego,
 7. leczenie szpitalne Ubezpieczonego,
 8. leczenie szpitalne Ubezpieczonego wskutek wypadku w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym,
 9. leczenie szpitalne Ubezpieczonego wskutek wypadku przy pracy,
 10. leczenie szpitalne Ubezpieczonego wskutek zawału mięśnia sercowego lub krwotoku śródmózgowego,
 11. leczenie specjalistyczne,
 12. koszty leczenia poszpitalnego Ubezpieczonego,
 13. pobyt Ubezpieczonego w sanatorium,
 14. leczenie szpitalne Ubezpieczonego na oddziale rehabilitacyjnym.