WYPADEK

Świadczenie, jakie otrzyma Ubezpieczony w przypadku wystąpienia trwałych następstw zajścia zdarzenia
spowodowanego przez nieszczęśliwy wypadek.

Ochrona może obejmować następujące zdarzenia:
  1. całkowita, trwała niezdolność do pracy Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku,
  2. trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku,
  3. trwałe inwalidztwo Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku,
  4. trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego wskutek wypadku w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym,
  5. koszty rehabilitacji Ubezpieczonego w następstwie trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku.