Dodatkowe Grupowe Ubezpieczenie MEDICAL ASSISTANCE

MEDICAL ASSISTANCE to ubezpieczenie dodatkowe, które podobnie jak MEDI PLAN warto dodać do podstawowego zakresu. 
Także nie można go nabyć indywidualnie.  Składka jest niska, a świadczenia idealnie uzupełniają ubezpieczenie MEDI PLAN.
Z ubezpieczenia korzysta ubezpieczony pracownik oraz każdy mieszkający z nim domownik (współmałżonek, partner, dzieci, rodzice, teściowie).

Sytuacja.w.jakiej.przysługuje.świadczenie
.................ŚWIADCZENIE.................Limity na jedno świadczenie
Uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia 
 • w wyniku nieszczęśliwego wypadku
 • lub nagłego zachorowania
Wizyta lekarza pierwszego kontaktu500 zł
Uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia 
 • w wyniku nieszczęśliwego wypadku
 • lub nagłego zachorowania
Dostawa podstawowych artykułów żywnościowych i higienicznych oraz leków300 zł
Uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia 
 • w wyniku nieszczęśliwego wypadku
 • lub nagłego zachorowania
Transport medyczny
 • W razie zdarzeń nie wymagających interwencji pogotowia ratunkowego Centrum Assistance organizuje i pokrywa koszty transportu Ubezpieczonego z miejsca pobytu Ubezpieczonego do szpitala lub innej placówki medycznej odpowiednio wyposażonej do udzielenia pomocy. 
 • O celowości transportu oraz wyborze środka transportu decyduje lekarz pierwszego kontaktu wysłany przez Centrum Assistance lub lekarz Centrum Assistance.

Uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia 
 • w wyniku nieszczęśliwego wypadku
 • lub nagłego zachorowania
Wizyta pielęgniarki 1 000 zł
Uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia 
 • w wyniku nieszczęśliwego wypadku
 • lub nagłego zachorowania
Opieka nad dziećmi lub nad osobami niesamodzielnymi 450 zł
Uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia 
 • w wyniku nieszczęśliwego wypadku
 • lub nagłego zachorowania
Transport opiekuna do dzieci lub do osób niesamodzielnych 200 zł
Uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia 
 • w wyniku nieszczęśliwego wypadku
 • lub nagłego zachorowania
Opieka nad zwierzętami domowymi
 300 zł
Uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia 
 • w wyniku nieszczęśliwego wypadku
 • lub nagłego zachorowania
Powiadamianie rodziny
Jeżeli Ubezpieczony uległ nieszczęśliwemu wypadkowi, 
w następstwie którego przebywa w szpitalu, Centrum Assistance, na życzenie Ubezpieczonego, przekazuje wiadomości pomiędzy Ubezpieczonym, a jego rodziną.

Uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia 
 • w wyniku nieszczęśliwego wypadku
 • lub nagłego zachorowania
Infolinia medyczna
Centrum Assistance zapewni Ubezpieczonemu możliwość 
rozmowy z lekarzem dyżurnym Centrum Assistance, który 
w miarę posiadanej wiedzy specjalistycznej oraz istniejących 
możliwości udzieli Ubezpieczonemu ustnej informacji, 
co do dalszego postępowania w przypadku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku. 
Informacje udzielone przez lekarza Centrum Assistance 
nie mają charakteru diagnostycznego. 
Ponadto Centrum Assistance udostępni Ubezpieczonemu 
następujących informacji:

 • informacje o działaniu leków (stosowanie, odpowiedniki, skutki uboczne, interakcje z innymi lekami, możliwości przyjmowania w czasie ciąży i laktacji),
 • lokalizacje, numery telefonów oraz godziny pracy aptek, przychodni oraz szpitali na terenie kraju,
 • informacje o badaniach kontrolnych dla grup wiekowych o podwyższonym ryzyku zachorowań,
 • informacje o grupach wsparcia w Polsce, dla osób dotkniętych alkoholizmem, trudną sytuacją rodzinną, cierpiących na określone schorzenia (np. cukrzycę, chorobę serca), dla kobiet po mastektomii, dla rodziców ciężko chorych dzieci na określone schorzenia (np. cukrzycę, chorobę serca), dla kobiet po mastektomii, dla rodziców ciężko chorych dzieci
 • informacje o placówkach odnowy biologicznej, 
 • rehabilitacyjnych i sanatoryjnych na terenie kraju.

Uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia 
 • w wyniku nieszczęśliwego wypadku
 • lub nagłego zachorowania
Opieka domowa po hospitalizacji 400 zł
Uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia 
 • w wyniku nieszczęśliwego wypadku
 • lub nagłego zachorowania
Organizacja wizyty 
u lekarza specjalisty 
(koszt wizyty pokrywa Ubezpieczony)
Jeżeli lekarz pierwszego kontaktu wysłany przez Centrum Assistance zaleci wizytę u lekarza specjalisty Centrum Assistance zorganizuje wizytę w terminie wskazanym przez Ubezpieczonego. 
Koszt wizyty ponosi Ubezpieczony.
Uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia 
 • w wyniku nieszczęśliwego wypadku
 • lub nagłego zachorowania
Wizyta fizykoterapeuty lub wizyta w poradni rehabilitacyjnej  500 zł
Uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia 
 • w wyniku nieszczęśliwego wypadku
 Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego 300 zł
Trwałe inwalidztwo Ubezpieczonego 
 • w wyniku doznania nieszczęśliwego wypadku
 Wizyta u lekarza psychologa 1 000 zł
Na życzenie Ubezpieczonego
Serwis informacyjny dla rodziców 
„Tele-Maluch”
Na życzenie Ubezpieczonego Centrum Assistance przekaże następujące informacje:
 • informacje o szkołach rodzenia,
 • informacje o pielęgnacji w czasie ciąży i po porodzie,
 • informacje o pielęgnacji noworodka,
 • informacje o szczepieniach dzieci,
 • informacje o przedszkolach, szkołach i uczelniach na terenie kraju,
 • informacje o ośrodkach kolonijnych, schroniskach młodzieżowych,     ośrodkach sportowo-rekreacyjnych na terenie kraju.

Pobierz plik: OWU Medical Assistance

Centrum alarmowe:  

801 107 107 lub (058) 555 6 555
*opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora

Zapewnia zorganizowanie natychmiastowej pomocy:  

 • w razie wystąpienia nagłego zachorowania 
 • lub nieszczęśliwego wypadku.


Uwaga:
umowę ubezpieczenia Medical Assistance można zawrzeć w wariancie podstawowym, rozszerzonym lub maksymalnym.

Usługi Assistance realizowane są na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej.